20-5 voorjaar 2020a

BESTUUR BVN

SAMENSTELLING BESTUUR

Het BVN bestuur per 1-8-2019

LEDEN VAN HET BESTUUR
    • Jan Brandenbarg (voorzitter)
    • Mirjam Toorman (secretaris)
    • Marianne Klaassen (penningmeester)
bvnbestuur2019-09-01
Van links naar rechts: Jan, Mirjam, Marianne

 

12 sept 2019

OPROEP VERSTERKING BESTUUR

Het BVN bestuur roept Nellesteiners op het bestuur te komen versterken en zich kandidaat te stellen op de komende ALV. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur via info@bvnellestein.nl of 06-26 63 72 17.

 

BESTUURSBERICHTEN

Berichten van het bestuur

 

11 juni 2020

En toen was er Corona en kwam ook in onze vereniging alles stil te liggen.
De Algemene Ledenvergadering kon niet doorgaan. Besprekingen over het gebruik van de benedenruimte in het Zorgcentrum van Amsta werden opgeschort.
Het Grachtenfestival  concert in augustus is afgeblazen en doorgeschoven naar volgend jaar.

Over activiteiten in de wijk voor dit voorjaar en de zomer kon niet verder worden doorgedacht, alles werd en was onzeker. Kortom, het actieve verenigingsleven lag stil.

Toch is in Nellestein niet alles stil blijven staan:

We hebben weer een prachtig voorjaar gehad. Wat een feest van kleuren, geuren en (vogel) geluiden! Een frisse neus halen tijdens de lockdown was beslist geen straf.
De platanen rond het Carillon zijn goed aangeslagen, ze hebben inmiddels allen frisse groene kuiven.

Over een aantal weken zal er weer een papieren Nieuwsbrief verschijnen. Daarin  zullen tal van onderwerpen aan bod komen, onder andere:

  • de nieuwe RVV-ontheffingsregeling  voor Nellestein,

 

  • hoe het verder gaat met de vergunningverlening voor een kerk op Leksmondplein 5,
  • hoe de nutstuinen tijdens corona veel tuinplezier en buurtcontacten opleveren.
Previous slide
Next slide
  •  

Nu hopen we langzamerhand weer zaken op te kunnen pakken, als alles goed blijft gaan.
Dat we allen gezond mogen blijven en het volhouden.

Hartelijke groet,

Bestuur BVN

Toelichting nieuw voorstel Bestuur

JURIDISCH FONDS HUURDERSBELANGEN

31 mei 2019

Het bestuur BVN heeft per mail en per brief alle leden een nieuw voorstel gedaan betreffende de bestemming Juridisch Fonds Huurdersbelangen en een collectieve juridische ondersteuning van de Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein.

Voor de leden die niet bij de ALV op 24 september 2018 en 25 maart 2019 aanwezig waren volgt hier een korte samenvatting van wat aan bovengenoemd voorstel voorafging.

De ooit zelfstandige Vereniging Huurdersbelangen Nellestein is jaren geleden onderdeel geworden van de BVN als Commissie Huurdersbelangen. Het juridisch fonds, opgebouwd uit vrijwillige bijdragen van huurders, kwam daarmee onder beheer van de BVN.

In 2015 is de Overlegwet in werking getreden waarin het verkeer en de financiële ondersteuning tussen verhuurders en huurders rechtstreeks geregeld wordt.

Sindsdien functioneren bewonerscommissies van de verhuurders Patrizia en Ymere (andere grooteigenaren in Nellestein zijn UCP, als opvolger van Vesteda, en Rochdale).

Het bestuur BVN stelt vast dat daarmee de huurdersbelangenvertegenwoordiging geen taak meer kan zijn voor de BVN en stelt de ALV voor de Commissie Huurdersbelangen op te heffen.

Dit voorstel is door de ALV op 24 september 2018 met grote meerderheid aangenomen. 
Ten aanzien van het Juridisch Fonds Huurdersbelangen stelt het bestuur BVN voor dat er een voorstel aan de vergadering moet worden voorgelegd zodat de bestemming van deze gelden ter beschikking komt van de partij(en) die aantoonbaar de huurdersbelangen in Nellestein vertegenwoordigen.

Het bestuur BVN roept alle huurders in Nellestein, resp. de hen vertegenwoordigende organisaties op met voorstellen te komen ter afronding van deze zaak.

Lees hier meer over.

Translate »