WOONOMGEVING

BUURTPREVENTIE NELLESTEIN

NIEUWE WHATSAPP GROEP

24 sep 2022

NELLESTEIN ‘ALERT’ 

Dat is de nieuwe WhatsApp Buurtpreventiegroep die op 8 september jl. van start is gegaan, als bijdrage aan een meer veilige en leefbare buurt.

U hebt ze vast wel al gezien, de borden op diverse plekken in de wijk met verwijzing naar de aanwezigheid van deze ‘Nellestein Alert’ WhatsApp groep.

Het telefoonnummer van de WhatsApp groep ‘Nellestein Alert’ is: 06 – 23 03 06 94.

Bewoners kunnen via WhatsApp aan dat nummer (de twee beheerders) het verzoek doen om toegelaten te worden tot ‘Nellestein Alert’.

Wilt u mee doen, lees dan hier over het doel, de regels en op welke manier er met elkaar wordt gewerkt.

Het telefoonnummer voor aanmelding staat inmiddels op de Nellestein FB-groep, en wordt snel rond-geappt via bestaande WhatsApp groepen binnen Nellestein.

Hopelijk wordt het een succes en kunnen we de wijk hiermee nóg een beetje veiliger maken.

Nieuwste bericht
SCHOON, HEEL EN VEILIG


Voor het thema ‘Schoon, Heel en Veilig’ heeft de commissie Woonomgeving contact met de gebiedsbeheerder voor Gaasperdam en Driemond. Deze beheerder werkt bij de dienst Stadswerken (onderdeel van Stadsbeheer) en is de verantwoordelijke ambtenaar voor een belangrijk deel van de uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte in onze wijk.

In het afgelopen 1 ½ jaar zijn de regelmatige wisselingen in de personele bezetting in deze functie een remmende factor geweest op de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. In de herfst hebben de leden van de commissie kennis gemaakt met de nieuwe gebiedsbeheerder Anja Binnekamp. Het is te hopen dat zij langer aanblijft, zodat er een goede samenwerkingsrelatie kan worden opgebouwd. Met haar is in oktober haar eerste wijkschouw gelopen. Daarbij is haar nadrukkelijk te kennen gegeven dat de commissie niet tevreden is over de uitvoering van veel van de punten die steeds opnieuw aangedragen moeten worden, omdat de uitvoering niet plaatsvindt. Te denken valt aan onderhoud aan bankjes, witte arcaden, basketbalveld en zo meer. Gelukkig heeft ander onderhoud wel plaatsgevonden, zoals verwijdering van onkruid bij de bergingen, verbreding van paden, herstel van verzakte bestratingen. Dit soort onderhoud vereist een vaste regelmaat, waaraan het nog al eens schort. Daarom blijft de commissie een kritische vinger aan de pols houden.

plastic container CWO

Tip voor plastic afval

Wanneer de container voor plastic afval vol lijkt, zet uw plastic afval er niet naast, maar kijk eerst aan de achterkant van de container. Daar is ook een klep, er kan vaak nog heel veel bij.
Toch vol? Meld het via 14020, via internet met de ‘Verbeter de buurt-app ’ of via het meldingsformulier openbare ruimten van de gemeente Amsterdam.

COMMISSIE WOONOMGEVING


De Commissie Woonomgeving is een onderdeel van de BVN.

Taak

De CWO, bestaat momenteel uit zes medebewoners en ken je misschien van de aankondiging voor de jaarlijkse schoonmaak, zoals die afgelopen 24 maart weer door hen werd georganiseerd. Maar de commissie is het hele jaar actief en ziet erop toe dat de woonomgeving heel, schoon en veilig is en blijft.

De woonomgeving betreft de openbare ruimte van de gehele wijk Nellestein, en daarbuiten voor zover van invloed op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de wijkbewoners. De commissie signaleert waar er problemen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het schoonhouden van de wijk, het groenonderhoud, de bestrating, de asfaltering van de fiets-, voetpaden, de bewegwijzering, de verlichting en de witte arcaden met de daartoe behorende bestrating in Nellestein. Dit alles behoort tot de openbare ruimte, waarvoor Gemeente Amsterdam verantwoordelijk is. *)

Werkwijze

Bij geconstateerde ernstige problemen worden deze direct doorgegeven en besproken met de verantwoordelijke ambtenaren van het Stadsdeel kantoor. Met deze ambtenaren wordt enkele keren per jaar een zogenaamde schouw gehouden. Daarvoor verzamelt de commissie alle punten die in de wijk worden geconstateerd, zoals slijtage, achterstallig onderhoud, verzakkingen, (onvoldoende) schoonhouden van de wijk, voorstellen voor het bijstellen van de inrichting van het groen, de verlichting, de paden, de bewegwijzering etc.

*) De drooglopen langs de woningen met de daarbij behorende verlichting vallen onder de verantwoordelijkheid van de VvE’s

Overleg

Ook wordt er met enige regelmaat overleg gevoerd met de politie (in de persoon van de wijkregisseur) en het Groengebied Amstelland, dat o.a. de directe omgeving rond de Gaasperplas beheert.

Schoon, Heel, Veilig

Het door het Stadsdeel gehanteerde thema Schoon, Heel, Veilig wordt door CWO serieus genomen. Zij signaleert, kaart aan, de uitvoering echter is afhankelijk van wat het onderhoudsbudget voor Nellestein toelaat.

CWO 2

Commissieleden Woonomgeving


De commissie bestaat uit de volgende wijkbewoners:

  • Marleen Koedoot
  • Ditte Ronner
  • Marianne Schaap
  • Lia Vermee
  • Marian van der Vliet
Contactadres CWO Woonomgeving: commissiewoonomgeving@gmail.com
onkruid3_kl
CWO 4
Wij zien het allemaal wel eens: een verzakking in de bestrating, woekerend onkruid, verouderde bewegwijzering, aan gort gereden plantsoen, ‘n kapotte bank of lantaarn. Soms wordt dit soort constateringen door bewoners aan betreffende diensten van het stadsdeel gemeld. Meestal echter stelt de Commissie Woonomgeving dergelijke mankementen in een rondgang door de hele wijk met afgevaardigden van het Stadsdeel Zuidoost vast. 
Meldingen

De Commissie Woonomgeving ontvangt van jou als bewoner van Nellestein graag tips, voorstellen en signaleringen over bovengenoemde zaken. Deze zullen in het overleg met de vertegenwoordiging van het stadsdeel eveneens worden besproken.

Contact
U kunt de commissie Woonomgeving bereiken via: commissiewoonomgeving@gmail.com
Translate »