LEKSMONDPLEIN 5

De laatste  ontwikkelingen omtrent de voormalige supermarkt

De meest recente berichten staan bovenaan.

Berichten van de initiatiefgroep
  ‘KERK aan het LEKSMONDPLEIN?’

12 okt 2022

Rechtszitting

Op 20 januari 2022 vond de rechtszitting plaats voor een meervoudige kamer, waarbij drie rechters zich over de zaak bogen. In de rechtszaal was zeer beperkte aanwezigheid mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen. Daardoor was de zitting ook digitaal te volgen door diegenen die zich daarvoor hadden aangemeld bij de rechtbank.

Uitspraak

Op 14 april 2022 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. In principe is er goed nieuws te melden, want het beroep door bewoners aangespannen is gegrond verklaard op bepaalde punten. Het betreft argumenten m.b.t. autoparkeren (het past niet qua hoeveelheid auto’s van kerkbezoekers) en fietsparkeren. Dit betekent dat de beslissing op bezwaar van de gemeente van februari 2020 is vernietigd. Ook is de gemeente veroordeeld tot betaling van de griffierechten en proceskosten die de bewoners hebben gemaakt. Naast de punten waarop de bewoners gelijk kregen zijn er nog diverse punten die niet door de rechtbank gegrond zijn verklaard.

Nieuw besluit m.b.t. de vergunning

De gemeente heeft van de rechtbank 12 weken de tijd gekregen om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak. Er is de mogelijkheid gegeven om bepaalde zaken alsnog gemotiveerd aan te tonen. Bijvoorbeeld om een nieuw parkeeronderzoek te laten uitvoeren en daarbij een ruimer gebied te betrekken. De gemeente heeft 9 september twee nieuwe rapporten gestuurd m.b.t. autoparkeren en fietsparkeren, waarin men schrijft aan te geven dat het parkeren op een zondag (wordt door hen als maatgevende dag genoemd) opgelost kan worden. Daarbij worden alle parkeerplaatsen (blauwe zone) in Nellestein meegenomen. Omdat er dan straks nog een tekort zal zijn, wordt door hen ook een andere parkeerplaats (voor hotel Campanile) meegenomen om de resterende auto’s van kerkbezoekers kwijt te kunnen. Volgens het parkeeronderzoek zijn er daarmee op zondag voldoende vrije parkeerplaatsen. De advocaten hebben hier inmiddels op gereageerd met tegenargumenten, waarbij wordt aangetoond dat straks alle bewoners in Nellestein met een probleem worden geconfronteerd (zoekende automobilisten, volparkeren van de op dat moment lege parkeerplaatsen waardoor er geen bezoekers meer kunnen gaan staan). De gemeente stuurde ook een motivatie waarom fietsparkeren door kerkbezoekers volgens hen wel in de openbare ruimte zou mogen plaatsvinden, terwijl dit volgens de gemeentenota over fietsparkeren op eigen terrein zou moeten gebeuren.

Zienswijze omwonenden

De omwonenden kregen van de gemeente nog geen twee weken om hierop te reageren. Dit is tijdig gebeurd d.m.v. een uitgebreide zienswijze. Er is dus tegenin gegaan met argumenten. Sindsdien is niets meer vernomen van de gemeente. Er is dus (nog?) geen nieuw besluit genomen m.b.t. de vergunning, waar de gemeente vanaf 14 april 12 weken voor had gekregen, inmiddels ongeveer 25 weken geleden. Omdat de gemeente zo lang doet over het nemen van een nieuw besluit, hebben de omwonenden de gemeente hiervoor in gebreke gesteld. Hierdoor moet de gemeente de omwonenden een boetebedrag betalen.

Hoger Beroep bij de Raad van State

Naast deze mogelijkheid die de rechtbank de gemeente gaf, konden beide partijen binnen 6 weken na verzending van de uitspraak van 14 april jl. in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden hebben hier gebruik van gemaakt m.b.t. punten die niet gegrond zijn verklaard of ten aanzien van uitgangspunten van de rechtbank voor parkeren waar ze het niet mee eens zijn. De gemeente heeft hier niet op gereageerd, is dus niet tegen deze argumenten ingegaan. Half augustus heeft ook de gemeente een (‘incidenteel’) hoger beroep ingediend bij de Raad van State m.b.t. het aspect dat de rechtbank het parkeeronderzoek dat door de verkeerskundige van de omwonenden was uitgevoerd (waarin werd aangetoond dat er onvoldoende vrije parkeerplaatsen voor kerkbezoekers zijn) betrouwbaarder beoordeelt dan een parkeeronderzoek dat in opdracht van de gemeente was uitgevoerd. Tegen dit door de gemeente ingestelde hoger beroep is door de procederende omwonenden (+ BVN) een zienswijze ingediend. Hierin werd beargumenteerd waarom de uitspraak van de rechtbank volgens hen wel terecht was op dit punt.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het hoger beroep bij de Raad van State zal plaatsvinden.

Uw donatie is zeer welkom via ‘Geef.nl’

Misschien bent u deze oproep al elders tegengekomen: omdat de gehele procedure al zo lang duurt en nog verder vervolgd wordt heeft deze inmiddels een aardig bedrag gekost aan advocaten en deskundigen. Het is daarom bijzonder prettig als de reserve aangevuld kan worden. Het wordt op prijs gesteld als u (wellicht nogmaals) een bijdrage wilt doneren. Dit kan, al dan niet anoniem, via: https://www.geef.nl/nl/actie/geen-kerk-aan-het-leksmondplein-in-nellestein/donateurs

Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?

Mail naar Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ leksmondpleinkerk@gmail.com

28 nov 2021

Na de omgevingsvergunning

Hieronder een samenvatting van wat zoal is gebeurd nadat de omgevingsvergunning werd afgegeven. Het eerste deel gaat over de juridische aspecten, daarna over andere activiteiten. Als laatste vragen wij aandacht voor een (extra) donatie, zodat de juridische kosten gedekt kunnen blijven worden.

Juridische aspecten
Datum rechtszitting bekend

De rechtszitting naar aanleiding van het beroep dat bewoners en de BVN aantekenden tegen de afgegeven vergunning staat vooralsnog gepland op 20 januari 2022 om 9.00 uur op de Parnassusweg. Het beroep wordt door een meervoudige kamer (meerdere rechters) behandeld. Er is plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Binnenkort wordt hier meer over bekend.

Bezwaarschriften na afgifte van de omgevingsvergunning

Nadat op 13-09-2019 de door velen ingediende bezwaarschriften tegen de afgegeven omgevingsvergunning werden behandeld op het Stadsdeelkantoor door een ambtelijke hoorcommissie, volgde op 14-02-2020 de ‘Beslissing Op Bezwaar’. De bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en binnen zes weken kon beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Dit kon uitsluitend door eerdere bezwaarmakers en kon alleen gaan over de beslissing op de bezwaarschriften. Dan mogen geen nieuwe aspecten aan de orde worden gesteld.

Beroep aangetekend bij de rechtbank

Door juristen werd namens de meeste bezwaarmakers, inclusief de BVN, beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de ‘Beslissing Op Bezwaar’.

Verzoek van de rechtbank aan STAB om een deskundigenverslag vóór 26 mrt 2021

Begin dit jaar verzocht de rechtbank aan (het onafhankelijke bureau) STAB om een deskundigenverslag c.q. advies aan de rechtbank te sturen voor eind maart. Het onderzoek van STAB diende gericht te zijn op het beschrijven van de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het bestreden besluit, gelet op de door eisers op 15 mei 2020 aangevoerde beroepsgronden. Partijen (Gemeente, Replib en de bewoners/BVN die in beroep waren gegaan) werden in de gelegenheid gesteld om een toelichting op hun standpunten te geven. Dit is gebeurd en STAB heeft vervolgens het adviesrapport aan de rechtbank gestuurd. Begin juni ontvingen de advocaten het definitieve rapport, waarna alle partijen 4 weken de tijd kregen om hier richting rechtbank op te reageren. Dit is door zowel Replib, de gemeente en de advocaten van bewoners gebeurd. De gemeente heeft een uitgebreid verweerschrift gestuurd m.b.t. het onderwerp parkeren. Aangekondigd werd dat er nog een verweerschrift m.b.t. andere onderwerpen zou volgen. Tot 2 weken voor de zitting hebben alle partijen nog de gelegenheid om stukken in te dienen.

 
Overige activiteiten en gebeurtenissen
rond Leksmondplein 5
Ongevraagd advies’ ingediend door de Stadsdeelcommissie Gaasperdam /Driemond

De Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond stuurde eind september 2019 een ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Zuidoost. Het advies hield onder andere in dat er in een overleg tot oplossingen gekomen zou moeten worden die tegemoetkomen aan de wensen van alle partijen. Een optie zou kunnen zijn dat de kerk onder gunstige voorwaarden bouwgrond beschikbaar wordt gesteld op de nog te bebouwen strook langs de Gaasperdammertunnel. Het gebouw aan Leksmondplein kan dan een onderkomen gaan vormen voor een of meerdere gewenste/noodzakelijke voorzieningen in de wijk. . Dit advies werd met meerderheid van stemmen aangenomen, maar desondanks 7 maanden later door het DB verworpen.

Gesprekken met Replib, DB-leden Stadsdeel ZO, Stadsdeelcommissielid, bestuur BVN en omwonenden

Op uitnodiging van het DB hebben er wel twee gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Stadsdeel Zuidoost, kerkgenootschap Replib, bewoners, BVN en een Stadsdeelcommissielid. Tijdens die gesprekken mocht het onderwerp ‘verkennen of een alternatieve locatie voor de kerk een win-win-win-situatie oplevert’ niet besproken worden. De omgevingsvergunning was verleend, daar kon het Stadsdeel verder niets aan doen, aldus het DB. Men wilde graag praten over welke afspraken konden worden gemaakt tussen de verschillende partijen over oplossingen als het kerkgebouw er staat.

Onderwerpen, zoals de door bewoners te verwachten parkeerproblemen en geluidsoverlast, werd met elkaar niet uitgekomen. Deze liggen dan ook bij de rechter om daar een uitspraak over te doen. Wel is door de bewoners uitgesproken dat er geen weerstand tegen het kerkgenootschap zelf is, maar dat er onder andere teveel parkeerproblemen en ook geluidsoverlast wordt verwacht met de komst van deze kerk. Dat de locatie erg ongeschikt lijkt voor wat het kerkgenootschap beoogt en dat daarom bewoners en BVN in beroep zijn gegaan tegen de afgegeven vergunning. Een laatste verzoek vanuit omwonenden en de BVN eind december 2020 aan het DB om in gesprek te gaan over waarom mogelijke alternatieven niet besproken konden worden, leverde na maanden wachten en hernieuwd vragen de reactie op dat men hier niet op in wilde gaan.

Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?

Mail naar Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ leksmondpleinkerk@gmail.com

14 juli 2020

De hoorzitting van 13 september 2019 ligt inmiddels alweer een tijd achter ons. Hier werden de bezwaren tegen de op 20 mei 2019 verleende omgevingsvergunning door de gemeentelijke Hoorcommissie behandeld. Het betreft de omgevingsvergunning voor het oprichten van een kerkgebouw op de locatie Leksmondplein 5 te Amsterdam, aangevraagd door Resurrection Power & Living Bread Ministries (Replib).

M.b.t. bezwaar bij de gemeente
en beroep bij de rechtbank
13 sep 2019: Hoorzitting

De bezwaren op de verleende omgevingsvergunning werden behandeld onder leiding van een ambtelijke hoorcommissie, bestaande uit juristen die werkzaam zijn voor de gemeente. Deze commissie toetste of de omgevingsvergunning al dan niet terecht was afgegeven. Na de hoorzitting wordt advies aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost (DB) gegeven. Het is aan het DB of het advies wordt overgenomen.

Pleitnota’s tijdens de hoorzitting

De meeste woordvoerders lazen hun pleitnota voor, of hadden nog extra juridische opmerkingen ter versterking van het door hen al ingediende bezwaar. Naast een groep bewoners en de BVN had ook de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond* een bezwaar ingediend en dit toegelicht. Ook namens de gemeente werd een pleitnota voorgelezen. Vervolgens kon hier door alle woordvoerders op worden gereageerd en ook belangstellenden uit de zaal konden reageren. De vertegenwoordigers van Replib werd een aantal vragen gesteld.

14 feb 2020:
Beslissing Op Bezwaar (BOB)
ontvangen door bezwaarmakers

Deze beslissing heeft veel langer geduurd dan de maximaal toegestane termijn.

Korte samenvatting van de BOB

Het college van B&W stelt dat voor het deel van het kerkgebouw dat onder het bestemmingsplan Gaasperdam wordt gebouwd geldt dat dit binnen de betreffende bestemming valt en voor dit deel alleen de afwijking van de maximaal toegestane bouwhoogte aan de orde is.

Ten aanzien hiervan is het college van mening dat de voorgenomen bouwhoogte geen negatieve stedenbouwkundige gevolgen heeft. Voor het deel van het gebouw dat wordt gebouwd onder het bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is een afwijkingsvergunning nodig, aangezien dit bestemmingsplan een kerkgebouw op deze locatie niet toestaat. Bij de ruimtelijke afweging die de gemeente in dat kader heeft gemaakt vindt zij dat onder meer de aspecten geluid, parkeren, fietsparkeren, brandveiligheid, welstand en bodemonderzoek het mogelijk maken om de betreffende vergunning te verlenen. Bij deze afwijking gaat de gemeente uit van slechts het deel van de kerk waarvoor de afwijkingsvergunning wordt verleend. Hiermee werden alle bezwaren ongegrond verklaard. Het DB van het Stadsdeel Zuidoost heeft dit advies overgenomen.

Het bezwaar van de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond *) werd niet ontvankelijk verklaard.
Beroep bij de rechtbank is mogelijk tot 6 weken na de verzenddatum, tot 25 maart 2020. Beroep kan uitsluitend worden ingediend door de eerdere bezwaarmakers en kan alleen gaan over de beslissing op de bezwaarschriften. Er kunnen geen nieuwe aspecten aan de orde worden gesteld.

23 maart + 15 mei 2020:
Beroep aangetekend bij de rechtbank

Door juristen werd namens de meeste bezwaarmakers, inclusief de BVN, beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de Beslissing Op Bezwaar.
Op 15 mei werden de inhoudelijke gronden voor het Beroepschrift bij de rechtbank ingediend.

Wanneer is de rechtszaak te verwachten?

Onlangs was contact met de rechtbank. Er werd aangegeven dat de behandeling van deze zaak vermoedelijk pas volgend jaar gaat plaatsvinden, gezien de lange wachttijden bij de rechtbank.

 Overige activiteiten en gebeurtenissen
rond Leksmondplein 5
26 sep 2019:
Ongevraagd Advies m.b.t. Ghanese kerk’
ingediend door de Stadsdeelcommissie *) Gaasperdam/Driemond

Het advies van de 4 commissieleden luidt o.a.:
“Willen wij serieus verder gaan met het voorgenomen democratiserings-

proces dan zal door het DB gesproken moeten worden met beide partijen, te weten de kerk en de bewoners van Nellestein.
Een overleg om te komen tot oplossingen, oplossingen die tegemoet komen aan de wensen van beide partijen. Een optie zou kunnen zijn dat de kerk onder gunstige voorwaarden bouwgrond beschikbaar wordt gesteld op de nog te bebouwen strook langs de Gaasperdammertunnel.
Dit bespaart de kerk tevens de kosten voor de sloop van de supermarkt.
In de onderhandelingen dient overeenstemming te komen over het beschikbaar komen van het gebouw van de supermarkt. Het gebouw kan dan een onderkomen gaan vormen voor een of meerdere gewenste/noodzakelijke voorzieningen in de wijk.”

Het advies is aangenomen met 7 stemmen vóór en 5 onthoudingen.

 


*) Wat doet de Stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie is gekozen door bewoners en bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van Zuidoost en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied.

Planning overleg Gemeente, Replib, BVN en omwonenden

Namens het DB werd aan het bestuur van de BVN gemeld dat in maart een overleg zou worden georganiseerd tussen Gemeente, Replib en bewoners/BVN. Tijdens een regulier overleg tussen de BVN en o.a. de Gebiedsmakelaar Nellestein-Reigersbos waar Leksmondplein 5 ter sprake kwam, werd besloten dat een overleg met Replib in maart niet zinvol werd geacht, aangezien zowel een aantal bewoners als de BVN in beroep zouden gaan bij de rechtbank.

Alternatieve locaties voor het kerkgebouw

Aan leden van de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond werd, n.a.v. hun vraag of er in overleg met Replib nog naar alternatieve locaties gekeken kon worden, dit van de hand gewezen.
De suggestie om dit in overweging te nemen, gezien de grote weerstand vanuit de wijk en de behoefte van Nellesteiners aan een eigen buurtgebouw én de geplande nieuwbouw aan de overkant van de Langbroekdreef, is nooit serieus opgepakt door het Stadsdeel en Replib.

20 nov 2019:
Ontruiming We Are Here Groep

De We Are Here Groep werd door de politie ontruimd, omdat men volgens de brandweer niet voldeed aan de eisen voor een brandveilig pand. De voormalige supermarkt aan het Leksmondplein 5 was op 2 september 2019 door deze groep gekraakt.”

4 juli 2020
Inititatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?
E-mail: leksmondpleinkerk@gmail.com

IMPRESSIE VAN DE HOORZITTING 13 SEP 2019

18 sept 2019

Korte impressie van de hoorzitting op 13 september die startte om 14.00 uur en ruim 2,5 uur heeft geduurd.

Aanwezigen 

De ambtelijke hoorcommissie bestond uit drie personen, allen jurist.
Er waren vijf gemeentevertegenwoordigers aanwezig die betrokken waren bij het verlenen van de omgevingsvergunning. Hiervan voerde de beleidsadviseur vergunningen het woord namens de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost.

Namens bezwaarmakers waren verschillende juristen aanwezig, een verkeerskundige, drie leden van de Stadsdeelcommissie Gaasperdam/Driemond en een bestuurslid van de Bewonersvereniging Nellestein (BVN).

Er waren zo’n 90 bewoners van Nellestein gekomen, waarvan een deel bezwaar had ingediend. Van het kerkgenootschap Replib was één lid bij de hoorzitting, samen met de architect die de vergunning had aangevraagd voor Replib en een adviserend persoon.

Rol ambtelijke hoorcommissie

De ambtelijke hoorcommissie bestaat uit juristen die werkzaam zijn voor de gemeente, maar niet betrokken zijn geweest bij het besluit van de omgevingsvergunning. Zij hebben alle stukken pas ontvangen nadat bezwaren zijn ingediend. Deze commissie geeft na de hoorzitting (en uiteindelijke afhandeling van na te sturen stukken) advies aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost (DB).
Het is aan hen of het advies wordt overgenomen.

Grote opkomst vanuit Nellestein

Door de hoeveelheid aanwezigen uit Nellestein, zowel bewoners die bezwaar hadden ingediend als andere betrokkenen, was het de voorzitter duidelijk dat er veel belangen spelen en vermoedelijk ook emoties. Hier werd, na een eerste ronde waarin alle woordvoerders het woord kregen
– en aan het einde -, ook aandacht aan gegeven. Iedereen waarvan het bezwaar ontvankelijk is bevonden, had de gelegenheid om nog extra punten naar voren te brengen.

Ontbrekende stukken

Gelijk is duidelijk gemaakt dat de bezwaarden geen goed kennis hebben kunnen nemen van de ter inzage liggende stukken (vanaf 10 dagen voor de hoorzitting), te weten de andere bezwaarschriften, aanvullende stukken. Deze zijn niet volledig toegestuurd aan diegenen die hierom hadden verzocht. Ook blijkt geen inventarisatielijst met stukken aanwezig te zijn. Deze stukken zullen nog worden nagestuurd en daarom geeft de commissie iedereen de gelegenheid om nog achteraf schriftelijk te reageren.

Pleitnota’s

De meeste woordvoerders hebben een pleitnota voorgelezen, of hadden nog extra juridische opmerkingen ter versterking van het door hen al ingediende bezwaar. Ook namens de gemeente werd een pleitnota voorgelezen. Vervolgens kon hier door alle woordvoerders op worden gereageerd en ook bewoners uit de zaal konden reageren. Daarna werden er door de commissieleden specifieke vragen gesteld ter verduidelijking van de ingediende bezwaren, aanvullende stukken en de pleitnota’s. Ook werd Replib een aantal vragen gesteld.

Evenals in de stukken van de ingediende bezwaren, kwamen ook nu veel verschillende argumenten en bezwaren naar voren, zowel juridische als andersoortige (‘emotionele’).

Vervolgstappen

De woordvoerders en ook bezwaarmakers ontvangen nog een aantal stukken per e-mail. Hier mag schriftelijk op worden gereageerd, daar wordt 3 weken voor gegeven.

Daarna zal de ambtelijke commissie zich buigen over alle argumenten voor bezwaar en zal advies aan het DB worden gegeven. De termijn daarvoor werd niet genoemd.

Meer informatie, iets te melden, te vragen, of op de hoogte gehouden worden? Dat kan via de Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?

Download dit verslag als PDF

OPROEP !

KERK LEKSMONDPLEIN 5 ?

HOORZITTING
om bezwaren tegen de komst van een kerkgebouw toe te lichten

26 aug 2019

Op vrijdag 13 september vindt in de Raadszaal van Stadsdeelkantoor Zuidoost de openbare hoorzitting plaats waar ingediende bezwaarschriften kunnen worden toegelicht tegen de komst van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5. Ook als je geen bezwaarschrift hebt ingediend kun je als toehoorder aanwezig zijn en steun betuigen.

Lees hier de toelichting om de hoorzitting te bezoeken.

Datum: Vrijdag 13 september
Tijd:       14:00 uur
Plaats:  Raadszaal, Stadsdeelkantoor Amsterdam ZO, Anton de Komplein 150

LEKSMONDPLEIN 5

OPGELET !

SNELLE ACTIE VEREIST

23 juni 2019

De vergunning van de bouw van de kerk aan het Leksmondplein werd 20 mei verleend.
Voor het einde van de week moet een pro forma bezwaar zijn opgestuurd naar de Gemeente.

Een voorbeeld van zo’n bezwaarschrift kunt u ontvangen als u een e-mail stuurt naar leksmondpleinkerk@gmail.com.
Binnenkort is er een voorbeeld van een inhoudelijk bezwaar beschikbaar,
maar eerst dient nu het pro forma bezwaar snel binnen de nog korte geldige inzendtermijn te worden opgestuurd.

ZEG HET VOORT, ATTENDEER UW BUREN HIEROP.
HET IS KORT DAG…

Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’

KERK AAN HET LEKSMONDPLEIN?

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND

31 mei 2019

Op 20 mei jl. is door de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan de aanvrager (Resurrection Power and Living Bread Ministries / Replib) voor het oprichten van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5 (dossiernummer 4119029).

Sinds 22 mei staat dit op de website van de gemeente ‘bekendmakingen’. Het betreft een reguliere procedure, wat betekent dat iedere belanghebbende zes weken vanaf de dag na bekendmaking daarvan (20-05-2019) bezwaar kan maken. Klik hier voor de link naar deze bekendmaking.

Inzage in de stukken

Klik op deze link voor het complete document waarin van de vergunningverlening.

Blijf op de hoogte

Iedereen uit Nellestein die graag de ontwikkelingen wil volgen, of zelf iets wil doen tegen de komst van de kerk kan een e-mail sturen met naam, adres en e-mailadres aan: ‘leksmondpleinkerk@gmail.com’, dan wordt men meegenomen in de mailing over de te ondernemen stappen en verdere ontwikkelingen.

Bouwvolume toekomstige situatie Leksmondplein 5
Kerk aan het Leksmondplein?

DRINGENDE OPROEP

De initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ doet een dringend beroep op uw financiële ondersteuning.

Klik hier voor de oproep met toelichting.

Of ga direct naar de crowdfunding site.

KERK OP LEKSMONDPLEIN 5 ?

Verslag bewonersbijeenkomst

4 maart 2019

Op 27 februari vond een bijeenkomst voor Nellesteiners plaats, die niet in de onmiddellijke omgeving  van het Leksmondplein wonen.
Ruim 40 bewoners lieten zich informeren over de bouwplannen van Replib voor een kerk op Leksmondplein 5. Lees hier het verslag.

Onwenselijk

De eerste bijeenkomst (voor directe omwonenden van het Leksmondplein) vond plaats op 17 januari. Conclusie van beide avonden is dat een overgrote meerderheid de komst van een kerkgebouw onwenselijk vindt, omdat deze niet voorziet in een behoefte van de wijkbewoners, maar dat de wijk wel veel overlast te wachten staat.

De Initiatiefgroep Leksmondplein 5 en BVN treden gezamenlijk op om alle wettelijke mogelijkheden in te zetten om de bouw te voorkomen.

Vervolgstappen

Te verwachten valt dat de aanvraag voor de vergunningverlening voor de bouw op korte termijn zal worden ingediend. Vanaf dat moment start een procedure waarbij zienswijzen en bezwaarschriften ingediend kunnen worden.

Doneer voor juridische procedure

Om dat succesvol te laten zijn is het is onvermijdelijk dat daarvoor ook een juridische procedure ingezet moet worden. Voor de noodzakelijke advocaatkosten is geld nodig.

De initiatiefgroep Leksmondplein 5 roept u daarom dringend op een financiële bijdrage te leveren.

Lees hier waarom donaties nodig zijn.

Klik hier voor de directe link naar de donatie-webpagina. Je kunt er ook direct zien welk bedrag op tot op dit moment is opgehaald!

Contactadres:
leksmondpleinkerk@gmail.com

Nieuw argument tegen kerkbouw:

Cultuur Historische Verkenning

Eind 2018 verscheen het rapport Cultuurhistorische Verkenning Gaasperdam waarin aan de wijk Nellestein een bijzondere cultuurhistorische waarde wordt toegekend. Genoeg reden voor het BVN-bestuur om de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit van het stadsdeel op te roepen deze argumenten bij de procedure omtrent de omgevingsvergunning voor de bouw van de kerk aan het Leksmondplein zwaar te laten meewegen.

KERK OP LEKSMONDPLEIN 5

Bewonersbijeenkomst op 27 feb.

Over de plannen van kerkgenootschap ‘Replib’

18 februari 2019

Op deze avond wordt informatie gegeven over de voorgenomen plannen van kerkgenootschap  ‘Replib’ om aan het Leksmondplein 5 een kerk te bouwen.
Let op: Vanwege de beperkte ruimte van de locatie is deze bijeenkomst nadrukkelijk bedoeld voor Nellesteiners die NIET bij de 1e informatiebijeenkomst op 17 januari aanwezig waren. De inhoud van de avond is nagenoeg hetzelfde.
De meeste informatie is ook hieronder op deze pagina te vinden, of via
Bouw Kerk Leksmondplein 5.

Lees hier de flyer.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door betrokken omwonenden die zich ‘Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?’ noemen, met ondersteuning van de BVN. Nellesteiners die niet komen maar wel op de hoogte willen blijven kunnen hun naam en e-mailadres doorgeven aan leksmondpleinkerk@gmail.com.

  • Datum: woensdag 27 februari
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur.
  • Locatie: Openbare Daltonschool Nellestein, Leksmondplein 31
Lek5-nu0
huidige situatie
Nieuwe ontwerp
toekomstige situatie?

NELLESTEINERS IN GESPREK
MET STADSDEELBESTUURDERS

Zorgen over gepland kerkgebouw gedeeld

Amsterdam, 5 februari 2019

Een aantal direct omwonenden van het Leksmondplein 5 hebben, samen met twee BVN-bestuursleden, op dinsdag 29 januari een gesprek gehad met de stadsdeelbestuurders Tanja Jadnanangsing en Dirk de Jager.

In dit gesprek zijn de bezwaren kenbaar gemaakt die vanuit Nellestein bestaan tegen de voorgenomen bouw van een kerkgebouw op Leksmondplein 5.

Verslag van de informatiebijeenkomst

Amsterdam, 22 januari 2019

Donderdag 17 januari vond er voor direct omwonenden een informatiebijeenkomst plaats over de laatste stand van zaken omtrent het voorgenomen plan voor de bouw van een kerk/bijeenkomstengebouw in de voormalige supermarkt aan het Leksmondplein 5.

KERK op LEKSMONDPLEIN 5?

UITNODIGING
Bewonersbijeenkomst

Amsterdam, 8 januari 2019

Zoals u wellicht weet zijn er concrete plannen om aan het Leksmondplein 5 een kerk te bouwen.

Sinds de aankoop van de voormalige supermarkt in 2014 door ‘Replib’ volgt een groep zeer bezorgde omwonenden de ontwikkelingen met o.a. de volgende vragen:

● Wat zijn mogelijke gevolgen van de komst van Stichting Replib naar onze wijk?
● Wordt de parkeerdruk nog groter?
● Hoe zit het met de geluidsoverlast als er meer dan 200 mensen naar de kerk komen met diensten die met versterkte muziek worden gehouden?
● Wat betekent een gebouw van 10 meter hoog voor het vrije zicht vanuit woningen?
● Heeft deze kerk een toegevoegde waarde voor de wijk?

Nadat in 2014 twee bouwaanvragen voor een kerk werden ingediend en afgewezen, is zeer recent, op 30-12-2018, een definitieve bouwaanvraag ingediend.

Bewonersbijeenkomst

Direct omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen met datum, tijdstip en locatie voor een informatiebijeenkomst.
Op deze avond zullen we kort de ontwikkelingen sinds 2014 schetsen. Graag horen we ook uw mening over de plannen van de kerk. We bespreken dan met elkaar of er vervolgstappen gezet gaan worden en welke dit dan zijn.
Eind van deze maand staat een gesprek met twee bestuurders van Stadsdeel Zuidoost gepland.

Met vriendelijke groet,
Een aantal bezorgde omwonenden,
met ondersteuning van de BVN.
Contactadres: leksmondpleinkerk@gmail.com

Lek5-nu0
Huidige situatie, hoogte ± 3,5 meter
Bouwvolume Replib 2
Toekomstig kerkgebouw, hoogte 10 meter

Informatie over het kerkgenootschap

Stichting Resurrection Power & Living Bread Ministries International (‘Replib’) is een kerkelijke stichting met haar wortels in Ghana.
De kerk heeft diverse vestigingen in Europa, Afrika en Nrd Amerika. Nadat de kerk in Ganzenhoef kerkdiensten hield, huurde de Stichting in de periode van 1993 tot 2015 een pand gelegen aan Egeldonk 100E te Amsterdam (ruimte in Parkeergarage Egeldonk).

In verband met de voorgenomen sloop van de parkeergarages en hoogbouw in en rondom Egeldonk is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden opgezegd.

Chronologische gebeurtenissen omtrent Leksmondplein 5

De gekleurde en vetgedrukte passages in de tekst linken door naar onderliggende documenten.

2014

●  Na afbraak van de Egeldonkgarage worden de kerkdiensten gehouden in The Lighthouse Chapel, Kraaiennest 120.
●  Begin 2014:  Replib koopt het pand Leksmondplein 5.
●  16-07-2014:  Eerste bouwaanvraag ingediend voor een nieuw kerkgebouw aan het Leksmondplein.
●  01-09-2014:  De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld (voldoet niet aan functie en hoogte m.b.t. bestemmingsplan).
●  18-09-2014:  Een nieuwe aanvraag ingediend en afgewezen. Reden: in strijd met het geldende bestemmingsplan en omdat onvoldoende eigen parkeerplaatsen zijn aangetoond).
Klik hier voor de afwijzing.
●  28-08-2014: Overleg van een aantal omwonenden en bestuursleden BVN/CWO Nellestein met dhr. Jaensch (VVD, destijds verantwoordelijk portefeuillehouder en bestuursvoorzitter Stadsdeel Zuidoost) en enige betrokken ambtenaren om nader te worden geïnformeerd en vragen te kunnen stellen.
Lees het verslag van deze bijeenkomst door de commissie Woonomgeving.

2015

●  Maart: In de voormalige supermarkt, inmiddels eigendom van Replib, wordt een hennepplantage ontdekt.  B&W heeft het pand dicht laten timmeren. Het zag er zeer slecht uit en houten platen bleven er ruim twee jaar opzitten.
Klik hier voor foto’s van de huidige situatie.

2017

●  Oktober: ‘Vooroverleg’ (‘concept bouwvergunning’ voor de bouw van een kerk) is ingediend door een nieuwe architect van Replib bij het Stadsdeel. (Dit werd in december bekend d.m.v. concept Gebiedsplan Nellestein/Driemond 2018)
●  22-12-2017 tot begin januari 2018: diverse omwonenden van het Leksmondplein hebben n.a.v. deze informatie een brief geschreven aan de toenmalige portefeuillehouder van Ruimtelijke Ontwikkeling (mw. Dalgliesh) en Gaasperdam (dhr. Bottse) met verzoek om een gesprek, met afschrift aan de toenmalige gebiedsmakelaar. Hierop is gereageerd met uitleg van ambtelijke procedures, inhoudelijk is geen reactie ontvangen.

Vervolg chronologie

2018

●  Maart: gesprek tussen ad interim bestuur BVN en Stadsdeel (o.a. dhr. Bottse), waarin de kerk door het Stadsdeel ter sprake werd gebracht en BVN de wenst uitte om met Stadsdeelbestuurders hieroverin gesprek te gaan.
●  Maart: brief van ambtenaren aan Replib met de resultaten van de ‘concept bouwaanvraag’, waarbij de intentie van Stadsdeel is om, op basis van het ingediende vooroverleg’ geen bezwaar te hebben.

●  03-04-2018: het BVN bestuur ad interim heeft (met paar omwonenden) een gesprek met Dhr. Bottse (VVD, destijds verantwoordelijk portefeuillehouder en bestuursvoorzitter Stadsdeel Zuidoost) en de bestuursadviseur i.v.m. de door de kerk ingediende concept bouwaanvraag. De houding van het Stadsdeel is dat wanneer de aanvraag aan de criteria voldoet, zij niet anders kan dan de aanvraag goed te keuren.
● 24-04-2018: Informatieavond door de kerk (t.w. de nieuwe architect en 1 persoon namens de kerkgenootschap met wat extra genodigden) voor bewoners rond het Leksmondplein. Uitnodiging via de gebiedsmakelaar aan een selecte groep mensen binnen Nellestein.
Klik hier voor de powerpointpresentatie van deze avond.
Klik hier voor een verslag door een van de omwonenden.
●  Eind april 2018: Tijdens een overleg tussen dhr. Bottse en het BVN bestuur werd gesproken over de sterke behoefte van omwonenden van het Leksmondplein om een bijeenkomst met de gemeente te organiseren (In mei vertrekt dhr. Bottse).

●  15-10-2018: Overleg tussen het BVN bestuur en het Stadsdeel. Opnieuw wordt nadrukkelijke gevraagd namens omwonenden om een bijeenkomst met de gemeente.
●  25-10-2018: E-mail van Replib aan een paar mensen/organisaties met uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.
●  28-10-2018 Brief van het BVN-bestuur aan Replib.

●  04-11-2018: Brief van bestuur BVN aan de gebiedscoördinator en –manager Gaasperdam waarin opnieuw aandacht gevraagd wordt voor het dringende verzoek van omwonenden om met de gemeente in gesprek te gaan.
●  12-11-2018: Informatiebijeenkomst Replib met ± 15 aanwezigen, gepresenteerd door de architect van Replib. Hij kondigt aan dat de nieuwe bouwaanvraag voor eind 2018 wordt ingediend en waarin vooralsnog aan alle door gemeente gestelde voorwaarden voldaan zal worden.
Klik hier voor de powerpointpresentatie van deze avond.
Klik hier voor een verslag door een aanwezige bewoner.
●  24-11-2018: Een groep omwonenden schrijft een brief aan de gebiedsmakelaar en dringt aan op een (door BVN gefaciliteerde) bijeenkomst om met gemeente in gesprek te gaan. Een bijeenkomst wordt afgewezen met als reden: een ieder kan in bezwaar gaan na een definitieve bouwvergunningsaanvraag.

●  9-12-2018: Betrokken omwonenden schrijven een brief aan het Stadsdeel, laten weten het te betreuren dat men niet met omwonenden in gesprek wil en andere wegen te zullen bewandelen.
●  13-12-2018: De BVN schrijft nog een brandbrief aan het DB over het afwijzing van een gesprek met omwonenden.
●  13-12-2018: De gebiedsmanager zoekt contact met de BVN en met een omwonende en wil meewerken aan een bewonersbijeenkomst met ambtenaren. Ook twee bestuurders van het Stadsdeel willen apart nog in gesprek.
●  24-12-2018: Het DB van Stadsdeel Zuidoost geeft antwoord op de brandbrief van de BVN.

Over Lekmondplein 5 blijven bewonersvragen onbeantwoord

Amsterdam 13 december 2018

Naar aanleiding van de afwijzende reactie vanuit het ambtelijke apparaat van het stadsdeel om op korte termijn bewonersvragen te beantwoorden, heeft het bestuur BVN besloten een brief te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost. 
Klik hier voor de link naar de brief.

20-5 leksmondplein5

Verzoek REPLIB aankondiging informatiebijeenkomst

Woensdag 7 nov 2018

Naar aanleiding van de reactie van het BVN-bestuur op het verzoek van Replib (Resurrection Power and Living Bread Ministries International) om op deze website een bericht te plaatsen over een informatieavond voor wijkbewoners, is nog geen reactie gekomen op de vele vragen die we Replib voorlegden.

Naar aanleiding van onze mail heeft Replib wèl besloten de datum van de bijeenkomst te wijzigen.
Zie de aankondiging hiernaast.

INFORMATIE  BIJEENKOMST OVER LEKSMONDPLEIN 5


Replib
(Resurrection Power and Living Bread Ministries International) organiseert een informatieavond over de voortgang om een bijeenkomstengebouw te realiseren op de locatie van de voormalige supermarkt op Leksmondplein 5. Klik hier voor de uitnodiging.

Datum: Maandag 12 november
Tijd:        start 19.00 u.; inloop vanaf 18.30 u.
Plaats:   Hotel Campanile, Loosdrechtdreef 3, 1108 AX

Vraag van REPLIB

Onlangs kreeg de BVN het verzoek van Replib (Resurrection Power and Living Bread Ministries International) om op deze website een bericht te plaatsen gericht aan bewoners van de omgeving Leksmondplein.
Het bericht betreft een aankondiging van een informatiebijeenkomst over de voortgang van een bijeenkomstgebouw in de voormalige supermarkt Leksmondplein 5.

Hiernaast leest u waarom het bestuur heeft besloten deze aankondiging VOORALSNOG NIET te plaatsen.

Klik hier voor de gehele brief als PDF

Antwoord BVN-bestuur

Amsterdam, 28-10-2018

Aan de vertegenwoordigers van REPLIB.


Geachte dames/heren,

Op 25 oktober j.l. verzocht u de Bewoners Vereniging Nellestein om een uitnodiging voor een tweede buurtbijeenkomst inzake uw plannen met betrekking tot Leksmondplein 5 op haar site www.bvnellestein.nl te zetten.

Alvorens te overwegen dit verzoek in te willigen willen wij u graag een aantal opmerkingen resp. vragen voorleggen. Afhankelijk van een reactie uwerzijds zal opnieuw bezien worden of wij de uitnodiging op onze site zullen plaatsen.
Daarbij brengen we u graag het volgende in herinnering. Tijdens een eerdere presentatie van uw voornemens maakte u gewag van het belang dat u hecht aan een goede relatie met de buren en het belang van het informeren over en betrekken van de buurt bij uw voornemens.

Omdat dat belang door ons in algemene zin van harte wordt onderschreven valt des te meer op dat u aantoonbaar buitengewoon slecht bent geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de wijk Nellestein. Een pijnlijke constatering die veel twijfels oproept over de vraag hoeveel waarde gehecht moet worden aan uw pleidooi voor goede burencontacten.

Een paar willekeurige vragen hieromtrent:

Translate »