20-5 voorjaar 2020j

VERENIGING

UITSTEL LEDEN-
VERGADERING BVN

10 nov

De BVN Ledenvergadering, aanvankelijk gepland voor  maandag 25 november, wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Lees hierover het bestuursbericht.

15 mrt

De Bewonersvereniging Nellestein is eind 2007 ontstaan uit een samenvoeging van twee bewonersinitiatieven, nl. de Welzijnsvereniging Nellestein en de Vereniging Huurdersbelangen Nellestein.

Verenigingsbestuur

 SAMENSTELLING BESTUUR
In de Algemene Vergadering van 24 september 2018 kozen de aanwezige leden voor het voortzetten van de BVN. Het interim bestuur legde verantwoording af over het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de vereniging en stelde een aantal aanbevelingen aan het nieuw te kiezen bestuur voor. De ALV ging in grote meerderheid akkoord met de aanbevelingen en koos vervolgens een nieuw bestuur.

NIEUWE STATUTEN

Op 25 maart ging de Algemene Vergadering akkoord met door het bestuur voorgestelde wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Ook met het  voorgelegde Financieel Protocol en het Redactiestatuut stemde ledenvergadering in.

Klik op de links hierboven om de desbetreffende documenten in te zien en eventueel te downloaden.
NB!
De oude Statuten (van 2008) zijn nog van kracht totdat de nieuwe Statuten notarieel zijn vastgelegd. Zodra dit het geval is maken we er hier melding van en wordt de oude versie naar het archief verplaatst.

LEDEN VAN HET BESTUUR per 1 sept. 2019
   • Jan Brandenbarg, voorzitter
   • Mirjam Toorman, secretaris
   • Marianne Klaassen, penningmeester/ledenadministratie
Mailadres van het bestuur: info@bvnellestein.nl.
v.ln.r. Jan , Mirjam, Marianne

Commissies

In de BVN zijn een aantal commissies actief met ieder een eigen aandachtsveld:

Naast de BVN-commissies zijn er een aantal andere actieve groepen in de wijk waarmee de BVN de samenwerking zoekt:

 • INITIATIEFGROEP VOORZIENINGEN
  Deze groep enthousiaste wijkbewoners organiseren diverse activiteiten en beijvert zich om een eigen wijkaccommodatie te realiseren, waar bewoners bij uiteenlopende activiteiten elkaar kunnen ontmoeten.
  Bekijk de actuele folder met zomeractiviteiten.
 • BEWONERSPLATFORM NELLESTEIN Het platform is ontstaan vanuit de wens van Gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost om informatie uit te wisselen en feedback te krijgen van bewoners over onderwerpen die voor de wijk van belang zijn. In een oriënterend gesprek van het BVN bestuur a.i. met leden van het bewonersplatform is de intentie uitgesproken om in de komende tijd tot een betere afstemming en taakverdeling te komen.

Lidmaatschap

SAMEN STAAN WE STERKER

Geen enkele vereniging kan zonder leden, ook de BVN niet. Als het je aanspreekt wat de vernieuwde BVN beoogt, wordt dan lid. Als lid heb je stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergaderingen, die minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden. De eerstvolgende is in september. Hierover volgt nader bericht.
 

Tijdens deze ALV zal het interim-bestuur verantwoording afleggen over haar activiteiten vanaf haar aantreden op 11 december 2017 en de plannen voor de nabije toekomst presenteren.

Je bent al lid voor € 10,- per jaar.
Je kunt je lidmaatschapsbijdrage overmaken op bankrekening
NL47 INGB 0007 2876 57, ten name van Bewonersvereniging Nellestein, onder vermelding Lidmaatschap BVN 2018, NAAM, ADRES en EMAIL-ADRES.

 

WORD LID VAN DE BVN

Door lid te worden maak je van de BVN een sterke gesprekspartner in het contact met het stadsdeel Zuidoost en de Gemeente Amsterdam.

Translate »