LOPIKHOF 1

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen
van het voormalige Amsta Zorgcentrum

De werkgroep Lopikhof 1 (onderdeel van de Initiatiefgroep Voorzieningen
Nellestein) beijvert zich al ruim 2 jaar om een buurthuis in de wijk te
realiseren waarin ook diverse ontbrekende voorzieningen worden aangeboden.
In de werkgroep zijn actief: Meta Bolding, Michel Idsinga, Hennie Knapen,
Marianne Schaap, Mirjam Toorman en Elly Wolfs.
 
Lees hier wat er allemaal aan vooraf ging.

IN DE BRES VOOR EEN
BUURTHUIS IN NELLESTEIN

succesvolle actie na dringende oproep

Lopikhof1_19-01-26-5

26 januari 2019

De werkgroep Lopikhof 1 mailde half december met de nieuw aangestelde project-/assetmanager van Amsta, met een verzoek om zo snel mogelijk na de feestdagen met elkaar in gesprek te gaan. Een aangenaam verraste en enthousiaste reactie volgde heel snel, maar er werd in het midden gelaten op welke termijn een eerste ontmoeting zou kunnen plaatsvinden.

Toen op een nieuw verzoek om in gesprek te gaan, geen reactie kwam, heeft de werkgroep besloten de publiciteit te zoeken.

Er vond een interview plaats met een journalist van Het Parool, en er werd voor zaterdag 26 januari een afspraak gemaakt voor een fotosessie bij de locatie.

Een oproep werd de wijk ingezonden om zoveel mogelijk Nellesteiners voor dat fotomoment op te trommelen. Een grote opkomst was het gevolg.

LOPIKHOF 1 – intentieverklaring
AMSTA – YMERE

Nieuwe Toekomst voor verzorgingshuis Lopikhof 1

15 mei 2019

Ymere, Amsta en de gemeente Amsterdam hebben op 6 mei een intentieovereenkomst getekend over de toekomstige invulling van verzorgingshuis.

Plannen voor op de lange termijn

Voor de locatieopties op de langere termijn (over ca. 4 jaar) wordt een onderzoek gestart. Lees meer informatie hierover op de website van de gemeente.

Voor de korte termijn.

In de locatie wordt in de komende maanden gewerkt aan aanpassingen zodat Lopikhof 1 geschikt is voor tijdelijke plaatsing van urgente gevallen (zoals van het opgeheven Slotervaartziekenhuis).
Pas nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, kunnen er op de begane grond tijdelijke voorzieningen komen voor buurtbewoners. Dit zal naar verwachting pas in de loop van de herfst mogelijk zijn.

20-5 lopikhof1
Werkgroep Lopikhof 1

Deze werkgroep bestaat uit 6 actieve Nellesteiners (waaronder twee BVN-bestuursleden) en zit inmiddels aan tafel bij de bespreking van de ontwikkelingen op zowel de korte als de lange termijn.

26 januari 2019

De werkgroep Lopikhof 1 mailde half december met de nieuw aangestelde project-/assetmanager van Amsta, met een verzoek om zo snel mogelijk na de feestdagen met elkaar in gesprek te gaan. Een aangenaam verraste en enthousiaste reactie volgde heel snel, maar er werd in het midden gelaten op welke termijn een eerste ontmoeting zou kunnen plaatsvinden.

Toen op een nieuw verzoek om in gesprek te gaan, geen reactie kwam, heeft de werkgroep besloten de publiciteit te zoeken.

Er vond een interview plaats met een journalist van Het Parool, en er werd voor zaterdag 26 januari een afspraak gemaakt voor een fotosessie bij de locatie.

Een oproep werd de wijk ingezonden om zoveel mogelijk Nellesteiners voor dat fotomoment op te trommelen. Een grote opkomst was het gevolg.

Het ‘Parool’-artikel zal waarschijnlijk op 31 januari in de krant verschijnen.
Dan zal vanaf deze website een link naar het artikel worden aangemaakt.

IN DE BRES VOOR BUURTHUIS EN WIJKVOORZIENINGEN

succesvolle actie na dringende oproep

Lopikhof1_19-01-26-0

ONTWIKKELING IN EEN TAAI DOSSIER

Eind december 2018

Na maandenlang vergeefse pogingen is de werkgroep Lopikhof 1 eindelijk in gesprek gekomen met Ymere, de eigenaar van het gebouw Lopikhof 1. Dat verliep positief. Er is nu beweging richting een tijdelijk plan voor het voormalige Amsta Woon- en Zorgcentrum.

Vanuit de gemeente is opnieuw aan Ymere gemeld dat op deze plek in ieder geval ouderenhuisvesting gerealiseerd dient te worden. En dat daarbij op de begane grond voorzieningen moeten komen voor zowel de bewoners van het pand als de wijkbewoners; een plek waar men elkaar kan ontmoeten en activiteiten georganiseerd kunnen worden. Amsta wordt opnieuw huurder van het complex en krijgt de verantwoordelijkheid voor de praktische invulling van het ‘maatschappelijk’ programma.

De werkgroep Lopikhof 1 wil nu op afzienbare termijn een afspraak met Amsta om verder te praten over hoe de wensen vanuit de wijk daarbij invulling kunnen krijgen.
In de tussentijd ontwikkeld Ymere een plan voor deze locatie voor op de langere termijn, waarin tegemoet wordt gekomen aan de eisen van het stadsdeel en de wensen uit de wijk.
Wordt vervolgd.

Waar gaat het om?

Situatie

De wijk Nellestein is gelegen aan de Gaasperplas en maakt deel uit van het gebied Gaasperdam/Driemond in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De wijk is bijzonder groen en is autoluw.
De wijk viert dit jaar haar 40 jarig bestaan. Er wonen ±3300 inwoners. Nellestein scoort hoog op gebied van vergrijzing (meer dan het Amsterdams gemiddelde) en lage voorzieningendichtheid. (Bron notitie “Zorg en Ruimte – voor ouderen”, Gemeente Amsterdam, 2016).

Ontbreken buurthuis

De wijk ontbeert al ruim tien jaar een buurthuis / ontmoetings-ruimte. Er is een grote behoefte aan voorzieningen, die het
(van overheidswege gepropageerde) langer zelfstandig wonen van ouderen in Nellestein mogelijk maken. Maar er is ook behoefte aan voorzieningen voor de overige leeftijdsgroepen.

Te denken valt aan een ontmoetingsruimte met kleinschalige horeca (café-huiskamer), waar diverse leeftijdsgroepen elkaar kunnen treffen, waar buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden; eenvoudige maaltijd verstrekking voor buurtbewoners; overige diensten, winkel, mogelijkheden voor binnen-recreatie (sport, spel, beweging), oefenruimte voor fysiotherapie, enz.

Het ontbreken van deze faciliteiten maakt het versterken van verbinding van bewoners onderling en met de wijk heel moeilijk. Gezien de toenemende vergrijzing van de wijk voorzien we op termijn dan ook met name bij ouderen groeiende vereenzaming.

Sluiting Woon- en Zorgcentrum

In de wijk, op het adres Lopikhof 1, was tot 1 juli 2018 het Amsta Woon- en Zorgcentrum gehuisvest. Op die datum eindigde het huurcontract dat zorgaanbieder Amsta bij de eigenaar Ymere had. Ruim twee jaar lang zijn beide partijen in onderhandeling geweest over eventuele koop door Amsta of een nieuw huurcontract. In de afgelopen 1½ jaar heeft Amsta haar activiteiten in genoemd pand steeds verder afgebouwd en zijn de aanwezige voorzieningen die ook voor wijkbewoners beschikbaar waren steeds verder afgebouwd. Inmiddels blijkt Amsta een nieuw, tijdelijk huurcontract voor deze locatie te hebben. Het lijkt erop dat men nu bezig is met plannen te maken voor de exploitatie zonder dat er vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening gehouden wordt met wensen van omwonenden. Dit terwijl vanuit het bestuur van de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeelbestuur Zuidoost al regelmatig naar Amsta èn Ymere benadrukt is en nog steeds benadrukt wordt, dat nieuwe plannen voor Lopikhof1 in samenspraak met toekomstige bewoners èn met wijkbewoners ontwikkelt dienen te worden.

 

20-5 lopikhof1

Wat er allemaal vooraf ging

Vanaf najaar 2016 tot nog toe ondernomen acties
  • Inspreken bij Raadscommissie Wonen bij behandeling agendapunt ‘Voortgangsrapportage 2016 programma ouderenhuisvesting 2015-2018’.
  • Gesprekken met
  • ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor het gemeentelijk Programmateam Ouderenhuisvesting.
  • de gemeentelijke Projectleider Gebiedsplan Gaasperdam/Driemond, waaronder Nellestein ressorteert
  • Gebiedmanager Gaasperdam en Driemond van Stadsdeel Zuidoost
  • Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost
  • Wethouder Zorg Gemeente Amsterdam
  • Buurtzorgteam Nellestein
  • In het voorjaar 2018 hebben we een enquête gehouden onder alle bewoners in de wijk om te inventariseren aan welke voorzieningen behoefte is. Hier is uitgebreid op gereageerd en zijn veel zaken genoemd, waarbij mensen ook zelf actief willen zijn.
  • Vanaf najaar 2016 zijn er meerdere pogingen geweest om in gesprek te komen met eigenaar wooncorporatie Ymere en huurder zorgaanbieder Amsta. Pas eind 2018 heeft dit geleid tot een verkennend contact met Ymere. De zorgaanbieder Amsta, is verantwoordelijk voor de invulling van het maatschappelijk programma in de locatie Lopikhof1, en is daarmee voor de wijkbewoners de belangrijkste gesprekspartner. Maar tot op heden is niet ingegaan op uitnodigingen om in gesprek te gaan.

De contacten met Ymere en Amsta lopen telkens weer veel vertraging op. Bij Ymere doordat in de afgelopen twee jaar drie Regiomanagers Ymere Zuidoost elkaar opvolgden. De laatste in die rij is onlangs als extern adviseur ingehuurd en moet zich nog ‘inwerken’.  Bij Amsta doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor.

Zo trekken we trekken al meer dan twee jaar te vergeefs aan de bel.
In een samenleving waar burgers worden aangesproken op eigen initiatief en participatie wordt het ook een kwestie van samen doen. Nu het lokale bestuur zich achter de ideeën van de bewoners schaart wordt het van belang dat andere partijen zich daar bij aansluiten. Zeker als het sociale partners betreft als woningcorporaties en zorgaanbieders.