HUURDERSBELANGEN

De behartiging van huurdersbelangen in Nellestein anno 2018

In december 2017 heeft het bestuur a.i. van de Bewonersvereniging Nellestein (BVN) besloten om haar commissie huurdersbelangen pas op de plaats te laten maken. Het hoe en waarom van deze beslissing zal op de algemene ledenvergadering van 24 september a.s. worden toegelicht.
Naar aanleiding van vragen van enkele leden geeft het bestuur graag een toelichting op de huidige situatie en de gevolgen hiervan voor individuele huurders in de wijk.

Een korte terugblik
Aanvankelijk bestond de wijk Nellestein voor 100% uit huurwoningen van één eigenaar en één beheerder. Overzichtelijk en duidelijk voor alle betrokkenen.
In de huidige situatie (2018) is dat allang niet meer het geval. Het vastgoed is nu in bezit van meerdere partijen.
Er zijn vijf partijen als eigenaar aanwezig in de wijk:

  1. Patrizia (delen van Leerdamhof en Leusdenhof)
  2. Rochdale (hoogbouw Leerdamhof en Leksmondhof)
  3. UCP als opvolger van Vesteda (Liendenhof en deels Leusdenhof)
  4. Ymere (woningen Lopikhof)
  5. Particuliere eigenaren.

Per blok is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) die beslist over regulier onderhoud, meerjareninvesteringsplannen etc.
N.B. om het nog complexer te maken moet u weten dat er voor elke parkeergarage een aparte VvE bestaat.

De belangenbehartiging van individuele huurders in Nellestein

Ooit was er de Vereniging Huurdersbelangen Nellestein (VHN) met een eigen verenigingsblad ‘Het Sleutelgat’. Dat is verleden tijd.
De belangenbehartiging van huurders werd daarna overgenomen door de BVN, in het bijzonder door haar commissie huurdersbelangen.

Dat het huidige bestuur a.i. van mening was en is dat de activiteiten van de commissie huurdersbelangen moesten worden ‘bevroren’ heeft in hoofdzaak te maken met de in werkingtreding van de z.g. Overlegwet. In deze wet is per 1 juli 2015 de relatie tussen verhuurder en huurder officieel geregeld. Het is daarmee niet meer vanzelfsprekend dat een overkoepelende commissie huurdersbelangen als woordvoerder namens alle huurders (bij vier afzonderlijke eigenaren) kan optreden. De Overlegwet laat het aan de verhuurder om te bepalen welke partij het meest representatief wordt geacht als vertegenwoordiger van haar eigen huurders.

Voorbeeld
Sinds medio 2016 is investeerder Patrizia eigenaar van 268 huurwoningen in een deel van Leerdamhof en Leusdenhof. Conform de Overlegwet is Patrizia wettelijk verplicht om een representatieve vertegenwoordiging van haar huurders als gesprekpartner te erkennen en te faciliteren. Patrizia heeft de commissie huurdersbelangen van de BVN niet als zodanig erkend.

Om die reden is een Huurderscommissie Patrizia Nellestein opgericht en erkend als formele gesprekspartner namens de Patrizia-huurders. Deze bewonerscommissie heeft recht op een jaarlijkse vergoeding voor vergaderkosten etc. en recht op scholing. Dit recht heeft overigens elke bewonerscommissie voor zover ze tenminste 25 huurwoningen vertegenwoordigt.

De huurders van de woningen Lopikhof (Ymere) zijn ook verenigd in een dergelijke bewonerscommissie.

Wat betekent dit voor de overige, nu niet-georganiseerde, huurders bij UCP (ex-Vesteda) en Rochdale?

Het initiatief om tot een erkende bewonerscommissie te komen ligt bij de huurders van de betreffende eigenaren (UCP en Rochdale). De huurders zullen zelf aan de slag moeten om te komen tot een erkende bewonerscommissie.
Het bestuur a.i. van de BVN ziet in deze geen leidende rol of verantwoordelijkheid weggelegd. Zij ziet haar rol met name bij die zaken die het belang van álle bewoners van de wijk raken.
Het behartigen van een deelbelang van huurders past daar niet in. De BVN behartigt immers ook niet de belangen van en voor particuliere eigenaren/ bewoners.

Uiteraard is het bestuur BVN a.i. wel bereid om huurders van UCP en Rochdale in de opmaat naar de vorming van een eigen bewonerscommissie desgewenst naar vermogen van advies te dienen en te ondersteunen.

Voor meer informatie over de Overlegwet:
Wetten Overheid
Woonbond
Bewonerscommissie Patrizia Nellestein

Toelichting nieuw voorstel Bestuur

JURIDISCH FONDS HUURDERSBELANGEN

31 mei

Het bestuur BVN heeft per mail en per brief alle leden een nieuw voorstel gedaan betreffende de bestemming Juridisch Fonds Huurdersbelangen en een collectieve juridische ondersteuning van de Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein.

Voor de leden die niet bij de ALV op 24 september 2018 en 25 maart 2019 aanwezig waren volgt hier een korte samenvatting van wat aan bovengenoemd voorstel voorafging.

De ooit zelfstandige Vereniging Huurdersbelangen Nellestein is jaren geleden onderdeel geworden van de BVN als Commissie Huurdersbelangen. Het juridisch fonds, opgebouwd uit vrijwillige bijdragen van huurders, kwam daarmee onder beheer van de BVN.

In 2015 is de Overlegwet in werking getreden waarin het verkeer en de financiële ondersteuning tussen verhuurders en huurders rechtstreeks geregeld wordt.

 

 


Sindsdien functioneren bewonerscommissies van de verhuurders Patrizia en Ymere (andere grooteigenaren in Nellestein zijn UCP, als opvolger van Vesteda, en Rochdale).

Het bestuur BVN stelt vast dat daarmee de huurdersbelangenvertegenwoordiging geen taak meer kan zijn voor de BVN en stelt de ALV voor de Commissie Huurdersbelangen op te heffen.

Dit voorstel is door de ALV op 24 september 2018 met grote meerderheid aangenomen. 
Ten aanzien van het Juridisch Fonds Huurdersbelangen stelt het bestuur BVN voor dat er een voorstel aan de vergadering moet worden voorgelegd zodat de bestemming van deze gelden ter beschikking komt van de partij(en) die aantoonbaar de huurdersbelangen in Nellestein vertegenwoordigen.

Het bestuur BVN roept alle huurders in Nellestein, resp. de hen vertegenwoordigende organisaties op met voorstellen te komen ter afronding van deze zaak.

BELANGENBEHARTIGING
VAN HUURDERS IN NELLESTEIN
ANNO 2018

Het bestuur a.i van de BVN heeft in december 2017 besloten om haar commissie huurdersbelangen pas op de plaats te laten maken. Toelichting over het waarom van deze keuze zal op de algemene ledenvergadering van 24 september a.s. worden gegeven. De aanbeveling door het ad interim bestuur om deze commissie op te heffen is tijdens de ALV op 24 september 2018 met meerderheid van stemmen akkoord bevonden.

Lees hier de toelichting op de redenen waarom.
Verder verslag van de ALV hierover leest u in de notulen van de ALV van 24 sept.